Tạp chí Sản Phụ Khoa ANZJOG ( Úc và New Zealand )

188

***Bản tin Thư viện***
Tạp chí Sản Phụ Khoa ANZJOG ( Úc và New Zealand 🇳🇿)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội gửi Quý bạn đọc Các bài báo mới Volume 61,Issue 4, 9/2021
Mời bạn đọc truy cập đường link:
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/1479828x
Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội