Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 7/2024

5

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 7/2024

 

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG)

Volume 64, Issue 1

July 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2024/64/1

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 166, Issue 1

July 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2024/166/1

 

The New England Journal of Medicine

VOL.390 NO.24

Jun 27, 2024

https://www.nejm.org/toc/nejm/current

 

An international Journal of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 131, Issue 8

July 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/current

 

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 103, Issue 7

July 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/current

 

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 50, Issue 6

July 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/current

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tầng 9 nhà B (02437759850)