BIỂU MẪU VÀ QUY TRÌNH – CHỈ ĐẠO TUYẾN

339

BIỂU MẪU VÀ QUY TRÌNH

Các biểu mẫu, quy trình của hệ thống văn bản được thể thức hóa trong các quy trình được cấp chứng nhận ISO, giúp người hỗ trợ và người tham gia trực tiếp dễ sử dụng.

  • Lưu đồ quy trình đi tuyến
  • Biểu mẫu 1: Báo cáo giám sát
  • Biểu mẫu 2 : Báo cáo thực trạng
  • Biểu mẫu 3: Biên bản giám sát