QUY TRÌNH – BIỂU MẪU NCKH

282

QUY TRÌNH – BIỂU MẪU 

Để đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến đã có các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về  quy trình trong thực hiện Nghiên cứu khoa học, quy trình thanh toán đề tài, quy trình sáng kiến cải tiến…Đây cũng là công cụ nhằm hỗ trợ tốt hơn trong triển khai và thực hiện đề tài cấp cơ sở và đề tài các cấp, giúp nghiên cứu viên có thông tin đầy đủ, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ y, bác sĩ dễ dàng hơn trong tiếp cận hồ sơ pháp lý khi tham gia nghiên cứu khoa học, rút ngắn thời gian chuẩn bị trước khi thông qua Hội đồng Đạo đức, Hội đồng khoa học… Do đó những năm gần đây, số đề tài nghiên cứu khoa học, các công trình nghiên cứu khoa học trong Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tăng cả về số lượng và chất lượng.

  1. Các Thông báo và cam kết của NCKH trong năm 2021

Thông báo 1: Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021

Thông báo 2: Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021

Thông báo 3: Báo cáo thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học định kỳ

2. Quyết định mã số HĐĐĐ 

3. Quyết định mã số GCP 

4. Quy trình, biểu mẫu quản lý NCKH

Quy trình 01.  Quản lý thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

Biểu mẫu 01. Phiếu đăng ký đề tài

Biểu mẫu 02. Phiếu nhận xét – đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở

Biểu mẫu 03. Biên bản họp HĐĐĐ xét duyệt đề cương trong nghiên cứu y sinh cấp cơ sở

Biểu mẫu 04. Báo cáo định kỳ: Tình hình thực hiện đề tài/ dự án SXTN

Biểu mẫu 05. Phiếu nhận xét – đánh giá: Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Biểu mẫu 06. Biên bản cuộc họp hội đồng nghiệm thu: đề tài NCKH cấp cơ sở

Biểu mẫu 07. Đánh giá hiệu quả trước – sau: Áp dụng kết quả NC trong thực tiễn

Biểu mẫu 08. Biên bản bàn giao hồ sơ đề tài NCKH

Biểu mẫu 09. Biên bản bàn giao tài liệu lưu trữ

5. Biểu mẫu về Hội đồng đạo đức

Phụ lục 2. Khai lựa chọn HĐĐĐ

Phụ lục 3. Khai HĐĐĐ đầy đủ

Phụ lục 4.  Bản thuyết minh đề tài NCKH và phát triển CN

Phụ lục 5. Bản cung cấp thông tin cho người tham gia nghiên cứu

Phụ lục 6.  Mẫu phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu

Phụ lục 7. Bản cam kết thực hiện đúng nguyên tắc về đạo đức trong nghiên cứu của nhà nghiên cứu

Phụ lục 8.  Mẫu lý lịch khoa học

Phụ lục 9. Mẫu đề cương nghiên cứu đề tài cơ sở/ luận văn thạc sĩ

Phụ lục 10.  Các nội dung cần quan tâm xem xét khi HĐĐĐ đánh giá và ra quyết định