Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 07/2023

101

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 07/2023

 

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG)

Volume 62, Issue 1

July 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/62/1

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 162, Issue 1

July 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2023/162/1

 

The New England Journal of Medicine

VOL.388 NO.26

June 29, 2023

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 130, Issue 8

July 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2023/130/8

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 130, Issue S2

Special Issue: Top Scoring Abstracts of the RCOG World Congress 2023

June 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2023/130/S2

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tầng 9 nhà B (02437759850)