Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 1/2024

46

 

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 1/2024

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG)

Volume 63, Issue 1

January 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2024/63/1

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 164, Issue 1

January 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2024/164/1

 

The New England Journal of Medicine

VOL.389 NO.26

December 28th 2023

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 131, Issue 1

Volume 131, Issue 2

January 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2024/131/1

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 103, Issue 1

January 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2024/103/1

 

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 50, Issue 1

January 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/current

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tầng 9 nhà B (02437759850)