Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 12/2022

111

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 129, Issue 13

December 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/13

 

Volume 130, Issue 1

January 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2023/130/1

 

Volume 130, Issue 2

Themed issue: Gynaecological Oncology

January 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2023/130/2

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Volume 60, Issue 6

December 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2022/60/6

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 159, Issue 3

December 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2022/159/3

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 101, Issue 12

December 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2022/101/12

 

The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 48, Issue 12

December 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2022/48/12

 

The New England Journal of Medicine

Volume 387, No 22

December 2022

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

Prenatal Diagnosis

Volume 42, Issue 12

November 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/10970223/2022/42/12

 

Tầng 9 nhà B (02437759850)

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội