Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 3/2024 ( Bản tin tiếp)

43

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 3/2024

 

The  BMJ

Volume 384, issue 8421

16 March 2024

https://www.bmj.com/content/384/8421

 

The New England Journal of Medicine

Volume 390, No 11

March 14th 2024

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

Obstetrics & Gynecology (ACOG)

Volume 143, Issue 3

March 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2024/63/3

 

Prenatal Diagnosis

Volume 44, Issue 3

March 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/10970223/2024/44/3

 

American Journal of Obstetrics and Gynecology

Volume 230, Issue 3

March 2024

https://www.embase.com/journals/00029378

 

American Journal of Obstetrics and Gynecology MFM

Volume 6, Issue 4

April 2024

https://www.embase.com/journals/25899333

 

 

Tầng 9 nhà B (02437759850)

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội