Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 6/2024

6

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 6/2024

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 131, Issue 7

June 2024

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology: Vol 131, No 7 (wiley.com)

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Volume 63, Issue 6

June 2024

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology: Vol 63, No 6 (wiley.com)

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 165, Issue 3

June 2024

International Journal of Gynecology & Obstetrics: Vol 165, No 3 (wiley.com)

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 103, Issue 6

June 2024

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica: Vol 103, No 6 (wiley.com)

 

The New England Journal of Medicine

Volume 390, No 20

May 30th 2024

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 50, Issue 6

June 2024

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research: Vol 50, No 6 (wiley.com)

 

Tầng 9 nhà B (02437759850)

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội