Bản tin thư viện: các bài viết hấp dẫn tháng 02/2023

81

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 02/2023

 

 An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 130, Issue 4

Themed issue: Gynaecological Oncology

March 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2023/130/4

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Volume 61, Issue 2

February 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/61/2

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 160, Issue 2

February 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2023/160/2

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 102, Issue 2

February 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2023/102/2

 

The New England Journal of Medicine

VOL. 388 NO.5

February 2, 2023

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

Tầng 9 nhà B (02437759850)

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội