Các bài viết hấp dẫn tháng 5/2022

161

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 5/2022

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 129, Issue 6

May 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/6

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Volume 59, Issue 5

May 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/14690705

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 157, Issue 2

May 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2022/157/2

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 101, Issue 5

May 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2022/101/5

 

The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 48, Issue 5

May 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2022/48/5

Prenatal Diagnosis

Volume 42, Issue 5

May 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/10970223/2022/42/5