Nhận xét 5 trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán tiền sản giật có biểu hiện hội chứng HELLP

187

Hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa nặng, theo Sibai thì tỷ lệ vào khoảng 0,6 đến 1,5%, theo Haram và Abildgaard HELLP chiếm tỷ lệ 0,5 – 0,9% trên các thai kỳ và chiếm 10 – 20% trên các thai kỳ tiền sản giật