Quyết định về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục

239

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến thông báo ban hành Quyết định về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục:

” Lâm sàng cơ bản trong hỗ trợ sinh sản;

Kỹ thuật Labo cơ bản trong hỗ trợ sinh sản;

Kỹ thuật sinh thiết phôi;

Kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn;

Kỹ thuật trữ lãnh trong hỗ trợ sinh sản”