THÔNG BÁO LẦN 3: ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC ” HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHỈ ĐẠO TUYENS CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA HÀ NỘI LẦN THỨ XI, NĂM 2023

46