Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 12/2023

53

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 12/2023

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 130, Issue 13

December 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/current

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Volume 62, Issue 6

December 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/62/6

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 163, Issue 3

December 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/current

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 102, Issue 12

December 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/current

 

The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 49, Issue 12

December 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/current

 

The New England Journal of Medicine

Volume 389, No 22

November 30, 2023

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

Prenatal Diagnosis

Volume 43, Issue 12

November 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/10970223/current

 

Tầng 9 nhà B (02437759850)

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội