Thông báo lần 3 “Hội nghị khoa học – Chỉ đạo tuyến chuyên ngành Sản Phụ khoa Hà Nội, lần 9 năm 2021”

198

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN

Thông báo lần 3 : “Hội nghị khoa học – Chỉ đạo tuyến chuyên ngành Sản Phụ Khoa Hà Nội, lần 9 năm 2021”