Hội nghị trực tuyến quốc tế với chủ đề : “ APCMFM E- Zone – Những tiến bộ trong thử nghiệm cfDNA đối với thể bội chỉnh bào thai”

167

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về Hội nghị trực tuyến quốc tế với chủ đề : “ APCMFM E- Zone – Những tiến bộ trong thử nghiệm cfDNA đối với thể bội chỉnh bào thai”.

– Thời gian: 09/12/2021 – Chủ tọa: Prof. Liona CY POON.

– BCV: Prof. María del Mar Gil; Prof. María del Mar Gil; Dr. KWAN Hoi Wan, Angel

– Link đăng ký tham gia: https://cloud.itsc.cuhk.edu.hk/webform/view.php?id=13641607