THÔNG BÁO LẦN 4 V/v: Thông báo điều chỉnh thời gian và nội dung tổ chức “Hội nghị khoa học Chỉ đạo tuyến chuyên ngành Sản Phụ khoa Hà Nội lần thứ XI, năm 2023

68

THÔNG BÁO LẦN 4

V/v: Thông báo điều chỉnh thời gian và nội dung tổ chức “Hội nghị khoa

học Chỉ đạo tuyến chuyên ngành Sản Phụ khoa Hà Nội lần thứ XI, năm 2023