Thông báo lần thứ 1 về việc tổ chức hội nghị khoa học chỉ đạo tuyến chuyên nghành Sản phụ khoa Hà Nội lần thứ 11

33

Thông báo lần thứ 1 về việc tổ chức hội nghị khoa học chỉ đạo tuyến chuyên nghành Sản phụ khoa Hà Nội lần thứ 11