Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 11/2023

53

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 11/2023

 

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG)

Volume 62, Issue 5

November 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/62/5

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 163, Issue 2

November 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2023/163/2

 

The New England Journal of Medicine

VOL.389 NO.18

November 2023

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 130, Issue 12

November 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2023/130/12

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 102, Issue 11

November 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2023/102/11

 

The Obstetric and Gynecology (TOG)

Volume 25, Issue 4

October 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/17444667/2023/25/4

 

The Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology (ANZJOG)

Volume 63, Issue 5

November 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/1479828x/2023/63/5

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tầng 9 nhà B (02437759850)