Thông báo về Hội thảo trực tuyến: Chuyên đề về giá trị của đổi mới sáng tạo

125

Trung Tâm ĐT-CĐT thông báo về Hội thảo trực tuyến : Chuyên đề về giá trị của đổi mới sáng tạo.

Thời gian: T4 ngày 27/7/2022. 09h-10h15

Đăng ký theo mã QR 

Trân trọng !