Thư viện: bài viết hấp dẫn tháng 6/2022

172

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 6/2022

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)
Volume 129, Issue 7
June 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/7

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology
Volume 59, Issue 6
June 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2022/59/6

International Journal of Gynecology & Obstetrics
Volume 157, Issue 3
June 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2022/157/3

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)
Innovations in Obstetrics and Gynecology‐Current Controversies
Volume 101, Issue 6
June 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2022/101/6

The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
Volume 48, Issue 6
June 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2022/48/6
Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội