Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 03/2023

72

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 130, Issue 5

April 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2023/130/5

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG)

Volume 61, Issue 3

March 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/61/3

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 160, Issue 3

March 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2023/160/3

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 102, Issue 3

March 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2023/102/3

 

The New England Journal of Medicine

VOL. 388 NO.9

March 2, 2023

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

 

Prenatal Diagnosis

Volume 43, Issue 2

Special Issue:Prenatal screening and diagnosis of sex chromosome conditions: the new normal?

February 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/10970223/2023/43/2

 

The Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology (ANZJOG)

Volume 63, Issue 1

February 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/1479828x/2023/63/1

 

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 49, Issue 2

February 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2023/49/2

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tầng 9 nhà B (02437759850)