Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 09/2023

53

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 09/2023

 

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG)

Volume 62, Issue 3

September 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/62/3

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 162, Issue 3

September 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2023/162/3

 

The New England Journal of Medicine

VOL.389 NO.12

September 2023

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 130, Issue 10

September 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2023/130/10

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 102, Issue 9

September 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2023/102/9

 

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 49, Issue 9

September 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2023/49/9

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tầng 9 nhà B (02437759850)