Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 11/2022

115

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 129, Issue 12

November 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/12

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Volume 60, Issue 5

November 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2022/60/5

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 159, Issue 2

November 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2022/159/2

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 101, Issue 11

November 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2022/101/11

 

The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 48, Issue 11

November 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2022/48/11

 

The New England Journal of Medicine

Volume 387, No 18

November 2022

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

Prenatal Diagnosis

Volume 42, Issue 11

October 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/10970223/2022/42/11

 

 

Tầng 9 nhà B (02437759850)

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội