Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 2/2024

21

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 2/2024

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 131, Issue 3

Febuary 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2024/131/3

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Volume 63, Issue 2

Febuary 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/current

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 164, Issue 2

Febuary 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2024/164/2

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 103, Issue 2

Febuary 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2024/103/2

 

The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 50, Issue 2

Febuary 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2024/50/2

 

The New England Journal of Medicine

Volume 390, No 8

Febuary 2024

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

Prenatal Diagnosis

Volume 44, Issue 2

Special Issue:Prenatal diagnosis, management and outcomes for urinary tract conditions

Febuary 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/10970223/2024/44/2

Tầng 9 nhà B (02437759850)

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội