Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 3/2024

14

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 3/2024

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 131, Issue 4

March 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2024/131/4

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Volume 63, Issue 3

March 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2024/63/3

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 164, Issue 3

March 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2024/164/3

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 103, Issue 3

March 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2024/103/3

 

The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 50, Issue 3

March 2024

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2024/50/3

 

The New England Journal of Medicine

Volume 390, No 9

Febuary 29th 2024

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

 

Tầng 9 nhà B (02437759850)

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội