Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn Tháng 3

121

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn Tháng 3
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (UOG)
Volume 59, Issue 3
March 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/14690705
The International Journal of Gynecology & Obstetrics
Volume 157, Issue S1
FIGO recommendations on the management of postpartum hemorrhage 2022
March 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/18793479
An International Journal of Obstetrics & Gynaecology
Volume 129, Issue 4
March 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/14710528
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
Volume 101, Issue 3
March 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/16000412
Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội