Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 4/2024

20

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 4/2024

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 131, Issue 5

April 2024

Themed Issue: Women’s and Reproductive Health and the Environment: BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology: Vol 131, No 5 (wiley.com)

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Volume 63, Issue 4

April 2024

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology: Vol 63, No 4 (wiley.com)

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 165, Issue 1

April 2024

International Journal of Gynecology & Obstetrics: Vol 165, No 1 (wiley.com)

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 103, Issue 4

Cancer during pregnancy

April 2024

CANCER DURING PREGNANCY: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica: Vol 103, No 4 (wiley.com)

 

The New England Journal of Medicine

Volume 390, No 13

April 4th 2024

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 50, Issue 4

April 2024

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research: Vol 50, No 4 (wiley.com)

 

The  BMJ

Volume 384, issue 8423

30 March 2024

BMJ: | The BMJ

 

Tầng 9 nhà B (02437759850)

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội