Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 9/2022

114

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)
Volume 129, Issue 10
September 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/10
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology
Volume 60, Issue 3
September 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2022/60/3
International Journal of Gynecology & Obstetrics
Volume 158, Issue S2
Special Issue: Implementing MDSR in Africa
August 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2022/158/S2
International Journal of Gynecology & Obstetrics
Volume 158, Issue 3
September 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2022/158/3
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)
Volume 101, Issue 9
September 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2022/101/9
The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
Volume 48, Issue 9
September 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2022/48/9
Prenatal Diagnosis
Volume 42, Issue 9
August 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/10970223/2022/42/9
The New England Journal of Medicine
Volume 387, No 9
September 2022
https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal
Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội