THƯ VIỆN: BÀI VIẾT HẤP DẪN THÁNG 10/2022

115

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 10/2022

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 129, Issue 11

October 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/11

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Volume 60, Issue 4

October 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2022/60/4

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 159, Issue 1

October 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2022/159/1

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 101, Issue 10

October 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2022/101/10

 

The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 48, Issue 10

October 2022

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2022/48/10

 

The New England Journal of Medicine

Volume 387, No 13

September 2022

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

Tầng 9 nhà B (02437759850)

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội