Hội thảo trực tuyến quốc tế với chủ đề: “Gene therapy targets: Broadening the Scope of therapy”

131

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo về hội thảo trực tuyến quốc tế với chủ đề: “Gene therapy targets: Broadening the Scope of therapy”( Tạm dịch: Liệu pháp gene: Mở rộng phạm vi điều trị).

* Thời gian: Jul 07, 2022 4:30 PM – 5:30 PM EST.

* Cách đăng ký tham gia miễn phí: Theo đường link hướng dẫn sau: https://www.acmgeducation.net/Public/Catalog/Details.aspx?id=Lc99yVEtoGsvOMYNoaf0Zw%3D%3D&returnurl=/Users/UserOnlineCourse.aspx%3FLearningActivityID%3DLc99yVEtoGsvOMYNoaf0Zw%253d%253d