THÔNG BÁO (lần 1) (V/v: Đăng ký thực hiện Đề tài – Sáng kiến cải tiến cấp cơ sở năm 2022)

180

THÔNG BÁO (lần 1)

(V/v: Đăng ký thực hiện Đề tài – Sáng kiến cải tiến cấp cơ sở năm 2022)

Kính gửi: Các Khoa, Phòng và Trung tâm trong Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học  năm 2022,  để tổng hợp và quản lý toàn bộ các  Đề tài và Sáng kiến cải tiến năm 2022. Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến kính đề nghị Các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đăng ký tên Đề tài, Sáng kiến cải tiến (dự kiến)  theo hướng dẫn:

  1. ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ:

Bước 1: Đăng ký: Chủ nhiệm đề tài điền đầy đủ thông tin theo đường link

Bước 2:

Khi ý tưởng nghiên cứu được Hội đồng đạo đức – khoa học phê duyệt và báo CNĐT bắt đầu tiến hành  nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài đăng nhập vào link  phần mềm quản lý NCKH để hoàn thành thủ tục  và thực hiện từng bước theo Quy trình NCKH và  Quy trình  xét duyệt  Sáng kiến cải tiến.

   Bước 3: Hoàn thiện đề cương theo form mẫu

 ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ :

  1. Tài liệu đính kèm
  2. Biểu mẫu Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

Trung Tâm ĐT – CĐT sẽ cập nhập và thông báo khi có thông tin về kế hoạch của Sở Khoa Học và Công nghệ TP.Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp TP năm 2023

III. ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC:

  1. Tài liệu đính kèm
  2. Biểu mẫu Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

Trung Tâm ĐT – CĐT sẽ cập nhập và thông báo khi có thông tin về kế hoạch của Bộ  Khoa Học và Công nghệ  về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp TP năm 2023   Liên hệ hỗ trợ thông tin: CN Trần Hoa Phương. Bộ phận Nghiên cứu khoa học. P912 nhà B. Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Tel: 0896.779.159