Thư viện: các bài viết hấp dẫn tháng 8/2022

149

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 8/2022
An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)
Volume 129, Issue 9
August 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/9
International Journal of Gynecology & Obstetrics
Volume 158, Issue 2
August 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2022/158/2
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)
Volume 101, Issue 8
August 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2022/101/8
Prenatal Diagnosis
Volume 42, Issue 8
July 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/10970223/2022/42/8
The New England Journal of Medicine
Volume 387, No 4
July 2022
https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội