Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 05/2023

76

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 05/2023

 

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG)

Volume 61, Issue 5

May 2023

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology: Vol 61, No 5 (wiley.com)

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 161, Issue 2

May 2023

International Journal of Gynecology & Obstetrics: Vol 161, No 2 (wiley.com)

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 102, Issue 5

May 2023

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica: Vol 102, No 5 (wiley.com)

 

The New England Journal of Medicine

VOL.388 NO.18

May 4, 2023

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

 

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 49, Issue 5

May 2023

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research: Vol 49, No 5 (wiley.com)

The Obstetric and Gynecology (TOG)

Volume 25, Issue 2

April 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/17444667/2023/25/2

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tầng 9 nhà B (02437759850)