Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 10/2023

33

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 10/2023

 Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG)

Volume 62, Issue S1

Abstracts of the 33rd World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 16–19 October 2023, Seoul, South Korea

October 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/62/S1

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG)

Volume 62, Issue 4

October 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/62/4

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 163, Issue 1

October 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2023/163/1

 

The New England Journal of Medicine

VOL.389 NO.14

October 2023

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 130, Issue 11

October 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2023/130/11

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 102, Issue 10

PELVIC PAIN

October 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2023/102/10

 

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 49, Issue 10

October 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2023/49/10

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tầng 9 nhà B (02437759850)