Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 08/2023

65

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 08/2023

 

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG)

Volume 62, Issue 2

August 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/62/2

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 162, Issue 2

August 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2023/162/2

 

The New England Journal of Medicine

VOL.389 NO.4

July 27, 2023

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal

 

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG)

Volume 130, Issue 9

August 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2023/130/9

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 102, Issue 8

August 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2023/102/8

 

The Obstetric and Gynecology (TOG)

Volume 25, Issue 3

July 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/17444667/2023/25/3

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tầng 9 nhà B (02437759850)